banner

Deklaracja dostępności

      Szkoła Podstawowa w Ludwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.spludwinow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-28.


Status pod względem zgodności

       Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

       Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.


Metoda przygotowania oświadczenia

       Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

       W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkola.ludwinow@interia.pl , sp.ludwinow@interia.pl lub pod numerem telefonu 34 315 45 75.


Informacje na temat procedury

       Wyżej wymienioną drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

       Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Toalety dostosowane są na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.