banner

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa


            Szkoła rozpoczyna realizuję projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" . Od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zaplanowano do realizacji następujące zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ludwinowie:
* zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w kl. I-III
* zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej w kl. I-III
* zajęcia logopedyczne w kl. 0-VI
* zajęcia rozwijające z matematyki w kl. IV-VI
* zajęcia rozwijające z przyrody w kl. IV-VI
* zajęcia rozwijające z języka polskiego w kl. IV-VI
* zajęcia rozwijające z języka angielskiego w kl. 0-VI
* zajęcia artystyczne w kl.I-VI
* zajęcia sportowe w kl. I-VI.Indywidualizacja procesu nauczania
w gminie Niegowa


            Szkoła rozpoczęła 5 października 2011 r. realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Niegowa". W naszej szkole wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą w projekcie tj. 44 uczniów. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie im oferty edukacyjnej zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Daje on szansę na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie szkolnych baz w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Działania projektowe zapewniają uczniom z klas I-III bogatą ofertę zajęć dodatkowych.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych


            Szkoła rozpoczęła 23 marca 2011 r. realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych".Obecnie jako druga edycja, również będzie trwał 2 lata do marca 2013.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach oraz gimnazjach a także zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
Celami szczegółowymi projektu są:
* wprowadzenie szerokiej oferty zajęć dodatkowych w szkołach i gimnazjach,
* wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w stosunku do województwa,
* wzrost wyników egzaminów gwarantujących swobodę wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami uczniów,
* wzrost poziomu umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, a w szczególności znajomości języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informatycznej,
* wyposażenie nauczycieli w stosowną wiedzę z zakresu równości szans płci w kontekście przełamywania stereotypów edukacyjnych.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych


            Od marca 2009 r. szkoła realizuje projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszerzający ofertę edukacyjną szkoły o szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to min. zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego i języka polskiego oraz wychowania fizycznego.
Głównymi celami projektu są :
a) poprawa dostępu oraz umiejętności korzystania z różnego rodzaju form poznawczych współczesnego świata,
b) wykorzystania technologii multimedialnych,
c) korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji,
d) wykorzystanie programów i technik komputerowych,
e) zmniejszenie deficytów z zaburzeniami funkcji wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i zapamiętywania powodujących trudności w pisaniu i czytaniu,
f) wykształcenie odpowiednich technik czytania i pisania, porozumiewania się w języku ojczystym,
g) wyrównanie szans w zakresie porozumiewania się w języku obcym,
h) wprowadzenie zajęć z dodatkowego języka obcego w gimnazjach,
i) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka obcego nauczanego,
j) realizacja zajęć rozwijających oraz matematycznych co długofalowo powinno wpłynąć na podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych,
k) wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z przyrody, biologii, chemii, fizyki,
l) wdrożenie kół technicznych, przedsiębiorczości, europejskich.
Wprowadzenie zajęć dodatkowych zminimalizuje zjawiska patologiczne poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, wpłynie na kształtowanie charakteru poprzez zdobywanie wspomagania intelektualnego, wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron.

www.projektniegowa.plMałe Przedszkole


            Zajęcia w Małym Przedszkolu trwają 25 godzin w tygodniu, w miejscu w pełni wyposażonym w pomoce dydaktyczne, meble i zabawki. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzięki temu młodsze dzieci mogą naśladować swoich starszych kolegów, podczas gdy starsze uczą się odpowiedzialności i opieki nad młodszymi. Dzieci otrzymują edukację opartą na programie nauczania zgodnym z wymogami MEN. Jednocześnie nad ich prawidłowym rozwojem czuwa psycholog i logopeda. Bardzo ważne w edukacji przedszkolaków jest również zaangażowanie ich rodziców. Uczestniczą oni w codziennym życiu przedszkola oraz w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pedagogów i psychologów. W ten sposób rodzice poszerzają swoją wiedzę otrzymując profesjonalne wsparcie w opiece nad dziećmi i w radzeniu sobie z problemami , które mogą się pojawić na różnych etapach ich wychowania.

www.małeprzedszkoleLudwinow1.pl

www.małeprzedszkoleLudwinow2.plRadosna Szkoła


            Szkoła Podstawowa w Ludwinowie przystąpiła do programu rządowego Radosna Szkoła. Otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne stwarzające możliwość organizacji zabaw ruchowych. Aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny, szkolne miejsce zabaw wyposażyliśmy w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dzieci potrzeby ruchu. Są tam przyrządy do ćwiczeń, duże miękkie piłki, materace do zabaw, tory przeszkód, drabinki itp. Szkoła otrzymała również pomoce spełniające funkcje edukacyjne oraz pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


            1 kwietnia 2009 r. nasza szkoła przystąpiła do Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu, nazywanego również Projekt Pierwszaki jest:
* wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia
* wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

www.pierwszaki.plMatematyka kluczem do sukcesu ucznia
i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły


            26 lutego 2007 r. szkoła przystąpiła do projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.1 a). W ramach realizacji projektu uczniowie rozwijali twórcze i logiczne myślenie matematyczne na zajęciach pozalekcyjnych. Brali aktywny udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.


Stronę oglądać najlepiej w rozdzielczości 1024x768