banner

RODO
Klauzula informacyjna


            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Ludwinowie reprezentowana przez Dyrektora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 34/315-45-75 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: szkola.ludwinow@interia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych na podstawie statutu i ustawy Prawo oświatowe.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacyjny oraz okres archiwalny wynikający z przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo: żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody .
7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.