banner

AKTYWNA TABLICA

            Nasza szkoła w roku 2019 przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA". Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w 2 interaktywne monitory dotykowe i zestaw głośników.
Głównym celem Rządowego programu "Aktywna tablica" jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Program "Aktywna Tablica" realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2019 r. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty. Nauczyciele coraz chętniej sięgają po nowoczesne środki nauczania, głównie postaci monitorów oraz tablic interaktywnych, stanowiących obecnie niezastąpione narzędzie wzbogacające w obraz i dźwięk proces edukacyjny w szkole oraz umożliwiające uczniom interaktywne działanie. Wspierające proces dydaktyczny narzędzia TIK uznawane są w szkole za najbardziej skuteczne, gdyż uczestnicy zajęć wykazują większe zainteresowanie, bardziej skupiają się na omawianych, czy prezentowanych zagadnieniach. Stosowane przez nauczycieli narzędzia dają lepsze możliwości wykorzystywania nie tylko filmów, czy programów multimedialnych, w tym multibooków, ale również wielu innych środków dydaktycznych w formatach cyfrowych, zgłębiających problematykę zajęć. Monitory te stały się ważnym narzędziem pracy nauczycieli.
Nasza szkoła również rozpoczęła współpracę z innymi placówkami z gminy, biorącymi udział w programie, celem zawiązania sieci wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji. Zapadły ustalenia odnośnie dalszych spotkań nauczycieli współpracujących szkół oraz organizacji otwartych lekcji. Ustalono ponadto, iż każda ze szkół na swojej stronie internetowej będzie publikowała scenariusze zajęć, a w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia pedagogów będzie organizowała warsztatowe spotkania, celem dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych.
Poniżej zamieszczamy wybór przykładowych scenariuszy lekcji

Zajęcia w przedszkolu
Edukacja polonistyczna
Edukacja matematyczna
Zajęcia informatyczne
Język polski
Historia
Matematyka